Nezaradené | Farnosť Spišská Kapitula

Nezaradené

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2017

Božie slovo je darom. Druhý je darom.

Drahí bratia a sestry,

Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“, nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale má rásť v priateľstve s Pánom. Ježiš je verným priateľom a nikdy nás neopustí, lebo i keď hrešíme, trpezlivo čaká na náš návrat k nemu, a týmto čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť nám.

Pôstne obdobie je vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života cez  posvätné prostriedky, ktoré nám Cirkev ponúka: pôst, modlitba a almužna. Základom toho všetkého je Božie slovo. Osobitne by som sa tu chcel pristaviť pri podobenstve              o boháčovi a chudobnom Lazárovi. Nechajme sa inšpirovať týmto textom, ktorý nám ponúka kľúč k pochopeniu toho, ako treba konať, aby sme dosiahli skutočné šťastie              a večný život, a vyzýva nás k pravému obráteniu.

  1. Druhý je darom

Podobenstvo začína tým, že predstavuje dve hlavné postavy, no detailnejšie opisuje iba chudobného. Ten sa nachádza v beznádejnej situácii a nemá silu pozviechať sa, leží pred dverami bohatého a je omrvinky, ktoré padajú z jeho stola; má vredy na celom tele a psy prichádzajú, aby mu ich olizovali. Je to temný obraz pokoreného človeka.

Obraz sa stáva ešte tragickejším, ak vezmeme do úvahy, že bedár sa volá Lazár: meno plné prísľubov, ktoré doslovne značí „Boh pomáha“. Táto postava teda nie je anonymná, má veľmi konkrétne črty, má svoju vlastnú históriu. Pokým pre boháča                je akoby neviditeľný, pre nás sa stáva blízkym, akoby dôverne známym, stáva sa konkrétnou tvárou. Ako taký je darom, je chcenou bytosťou, ktorú Boh miluje a na ňu pamätá, aj keď ju v konkrétnej situácii ľudia odmietajú.

Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani chudobný pred dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a zmenu života. Prvým skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva, je otvoriť druhému dvere nášho srdca, pretože každý človek je darom, či už je to náš blízky alebo neznámy chudobný. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom  Kristovu tvár. Každého z nás to postretne na jeho vlastnej ceste. Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je darom, a zaslúži si prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali a milovali život, najmä ten slabý. Avšak, aby sme tak mohli urobiť, je nutné vziať vážne, čo nám evanjelium odhaľuje o bohatom človeku.

  1. Hriech nás oslepuje

Podobenstvo neľútostne opisuje, v akých protikladných podmienkach žije bohatý človek. Táto postava, na rozdiel od chudobného Lazára, nemá meno a charakterizuje ju len prívlastok „bohatý“. Jej bohatstvo sa ukazuje na šatách, ktoré nosí, a v prehnanom prepychu. Bohatstvo tohto človeka je nadmerné, a to aj v tom, že ho už zo zvyku dáva každý deň najavo: „… deň čo deň prepychovo hodoval“. Tragicky sa u neho prejavuje porušenosť hriechom, a to v troch nasledujúcich momentoch: láske k peniazom, márnivosti a pýche.

Apoštol Pavol hovorí, že „koreňom všetkého zla je láska k peniazom“. Tá je hlavným dôvodom skazenosti a zdrojom nenávisti, hádok a podozrievania. Peniaze nás môžu ovládnuť až tak, že sa stanú tyranským idolom. Namiesto toho, aby sa stali nástrojom našej služby na konanie dobra a uskutočňovanie solidarity s druhými.

Podobenstvo nám ďalej ukazuje, že boháčova chamtivosť ho robí márnivým. Jeho osobná hodnota sa zakladá na povrchnom zdaní; na predvádzaní sa pred druhými, čo si môže dovoliť. No zdanie maskuje vnútorné prázdno.

Najnižším stupňom tohto morálneho úpadku je pýcha. Bohatý človek sa oblieka akoby bol kráľom, napodobňuje vystupovanie Boha, pričom zabúda, že je obyčajným smrteľníkom. Pre človeka skazeného láskou k bohatstvu neexistuje nič len vlastné „ja“, a preto ľudia, ktorí ho obklopujú, sú mimo jeho pohľadu. Ovocím pripútanosti               k peniazom je teda istý druh slepoty: bohatý nevidí hladného, ranami pokrytého a vo svojom ponížení zahanbeného bedára.

  1. Božie slovo je darom

Evanjelium o boháčovi a chudobnom Lazárovi nám pomáha dobre sa pripraviť na Veľkú noc, ktorá sa blíži. Boháč a bedár, obaja zomierajú, a hlavná časť podobenstva sa odohráva na druhom svete. Tieto dve postavy náhle zisťujú, že „nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť“. Aj náš pohľad sa upiera na tento druhý svet, kde boháč vedie dlhý dialóg s Abrahámom, ktorého volá „otec“, čím demonštruje, že patrí k Božiemu ľudu. To robí jeho život zvlášť protirečivým, pretože dovtedy sa              o jeho vzťahu s Bohom nič nehovorilo. V skutočnosti niet v jeho živote miesta pre Boha, jediným jeho bohom je on sám.

Až v utrpení záhrobia spoznáva boháč Lazára a chcel by, aby tento chudobný zmiernil trochou vody jeho utrpenie. Gestá, o ktoré prosí Lazára, sú podobné ako tie, čo mohol sám urobiť, no nikdy neurobil. Na druhom svete je nastolená istá spravodlivosť a zlá podstúpené za života sú vyvážené dobrom. Podobenstvo pokračuje aj so svojim posolstvom. Boháč, ktorý má ešte na svete bratov, prosí totiž Abraháma, aby k nim poslal Lazára, ktorý ich bude varovať; no Abrahám na boháčovu námietku dodáva: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal“.

Takto sa nám ukazuje, v čom spočíva skutočný boháčov problém: koreňom jeho zla je to, že nepočúval Božie slovo; to ho doviedlo k tomu, že už nemiloval Boha, a preto pohŕdal svojím blížnym. Božie slovo je živou silou, schopnou vzbudiť v ľudských srdciach obrátenie a človeka znovu nasmerovať na Boha. Uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je prihovárajúci sa Boh, má za následok uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je blížny.

Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je tým najvhodnejším časom na nové stretnutie so živým Kristom v jeho slove, vo sviatostiach a v blížnom. Pán, ktorý počas 40 dní na púšti zvíťazil nad zvádzaním pokušiteľa, nám naznačuje, akou cestou máme ísť. Duch Svätý nech nás vedie, aby sme kráčali po skutočnej ceste obrátenia, znovu objavili dar Božieho slova, boli očistení od hriechu, ktorý nás oslepuje, a slúžili Kristovi prítomnému v núdznych bratoch. Všetkých povzbudzujem k tomu, aby svoje duchovné obnovenie vyjadrili aj účasťou na pôstnej kampani, ktorú mnohé cirkevné inštitúcie v rôznych častiach sveta organizujú. Modlime sa jedni za druhých, aby sme dosiahli podiel na Kristovom víťazstve a vedeli otvoriť svoje dvere slabým a chudobným. Vtedy budeme môcť naplno zažiť veľkonočnú radosť a svedčiť o nej.

Vo Vatikáne    pápež František

Odpustky

Počas týchto dní môžeme získať úplné odpustky v prospech zosnulých. Čo musíme splniť?

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: * svätá spoveď (krátko predtým alebo potom) * sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)* modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš,  Zdravas, Sláva).  Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2.Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky.  * * *  Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

Využime možnosť pomôcť dušiam v očistci k plnému spoločenstvu s Bohom v nebi. Viac pre svojich bratov a sestry urobiť nemôžeme.

Diecézna púť rodín

Pozývame vás na Diecéznu púť rodín, ktorá bude v deň spomienky na sv. Jána Pavla II., 22. októbra, v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch.
Viac informácií nájdete TU.

Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude v tomto školskom roku 21.mája 2017.

Prihláška pre žiakov tretieho ročníka na stiahnutie: Prihláška na prvé sväté prijímanie (.doc)

Púť k sv. Martinovi

Milí bratia a sestry,

možno už viete, že v novembri tohto roku začneme sláviť významné jubileum, 1700 rokov od narodenia a 1620 rokov od smrti svätého patróna našej diecézy, sv. Martina.

Chceme preto zorganizovať diecéznu púť do Tours vo Francúzsku so zastávkami v katedrálach sv. Martina v Bratislave, Eisenstadte (Rakúsko) a Szombathely (Maďarsko). Uvažujeme o dvoch skupinách, a to v čase od 10. do 15. októbra 2016 (1. skupina) a od 15. do 19. októbra 2016 (2. skupina).

 

Plán cesty je nasledovný:

  1. skupina: Bratislava-Eisenstadt-Szombathely-St.Gallen-Paray le Monial-Nevers-Tours (tam autobusom, naspäť lietadlom z Paríža). Cena pre túto skupinu je 490.-€.
  2. skupina: lietadlom do Paríža a autobusom v opačnom poradí tých istých miest ako 1. skupina. Cena pre 2. skupinu je 460.-€, dôvodom nižšej ceny je kratší čas púte.

 

V obidvoch skupinách budú s nami aj zdravotníci. Detaily o ceste nájdete na priložených

textoch. Sprevádzať nás bude skúsený sprievodca-kňaz, vsdp. dr. Michal Pitoniak. Vedúci

prvej skupiny bude Mons. Anton Tyrol, gen. vikár a druhú skupinu povedie

ThDr. Peter Majda, rektor kňazského seminára.

 

Prihlásiť sa možno do konca júna 2016 priamo v cestovnej kancelárii AWERTOUR

Bratislava. Kontakt nájdete na podrobnejšom letáku na nástenke.

 

Podrobnejšie informácie:

I. Termín od 10. do 15. októbra 2016 (pdf.)

II. Termín od 15. do 19. októbra 2016(pdf.)

Liturgický kalendár