Nezaradené

Prihláška na 1. sväté prijímanie (šk. r. 2022/2023)

Milí rodičia, prihlášku na prvé sväté prijímanie, vášho dieťaťa, nájdete TU.

 

PASTIERSKY LIST KBS

 pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku
 

Drahí bratia a sestry!

Príprava na návštevu známych osobností si vždy vyžaduje veľké organizačné nasadenie značného počtu ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti.  Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny názorov;  nechýbajú napätia ani otázniky, ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vývoja konkrétnej situácie.

Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa je už celkom bezprostredný;  že on sám je tak blízko – priam pred našimi dverami. Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a sústrediť na samotné stretnutie s ním.

Cez zážitok osobnej prítomnosti človek odrazu pochopí, čo je práve „tu a teraz“  naozaj podstatné, naozaj dôležité. Takéto precitnutie je ovocím mnohých tichých modlitieb a obiet na úmysel duchovného úžitku stretnutí so Svätým Otcom.

O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme.

 Aká je základná motivácia jeho cesty, to Svätý Otec vlastne už sám  povedal: ako nástupcovi svätého Petra mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom liste Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života, 2014).  S týmito slovami – a s celou duchovnosťou Svätého Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo jeho návštevy na Slovensku: Na ceste
za Ježišom s Máriou a Jozefom
. Pápež František, mariánsky ctiteľ, ktorý vyhlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere v Ježiša;  Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho.

V sile prítomného okamihu budeme – vedení Duchom Svätým – vnímať výnimočnosť pápežovho poslania. A to aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách Slovenska.

Ako Kristovho veľkňaza: pri slávení svätej omše v Šaštíne a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Prešove.

Ako pontifika – staviteľa mostov:  počas ekumenického stretnutia s predstaviteľmi cirkví a pri pamätníku holokaustu v Bratislave.

Ako dobrého pastiera periférií medzi sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku.

Ako brata a učiteľa aj apoštola: pred biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami v bratislavskej Katedrále svätého Martina, aj pred mladými na košickom štadióne Lokomotíva.

Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu:  veď všetci  potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať.  Prioritne v  otázkach pravej viery a mravov –,  čo je nenahraditeľná úloha pápeža.

 

Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca je aj osobná prítomnosť na stretnutiach
so Svätým Otcom. Sme si plne vedomí toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste
za Ježišom. Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás s radosťou očakávajú!

Samozrejme, vnútorný pokoj a otvorené srdce vyprosujeme aj všetkým vám, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy budete súčasťou spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti. 

Bez rozdielu všetci si chceme – inšpirovaní pápežom Františkom – priznať aktuálnosť Ježišových slov v evanjeliu dnešnej nedele. A dať si zároveň vážne predsavzatie: – nikdy neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukam; nechceme Pána „chváliť perami“, ale pritom srdcom vzdialeným od neho, (porovnaj Marek 7, 6-8). Chceme mu byť nablízku, opravdivo, nie iba navonok, ale celým srdcom.

Blízkosť Ježišovi, to je vlastne cesta Panny Márie; cesta s Pannou Máriou. Pápež ju bude na Slovensku stretávať viacnásobne. V bratislavskej svätomartinskej katedrále bude prechádzať okolo oltára Sedembolestnej; v Prešove bude Svätý Otec korunovať ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky; a táto cesta pod ochranou Božej Matky sa zavŕši v šaštínskej Národnej mariánskej svätyni, pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.

Milí bratia a sestry, zverujeme putovanie pápeža Františka po Slovensku i samotného Svätého Otca 
pod ochranu Panny Márie. Nech nám ako naša patrónka a naša Matka, spolu so svätým Jozefom vyprosuje, aby sme sa ešte viac primkli k Ježišovi a prijali ho do hĺbky srdca ako nášho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa.

Náš pastiersky list preto zakončíme modlitbou najvyššieho pastiera Cirkvi, pápeža  Františka. Predniesol ju na záver svojej meditácie o siedmich bolestiach Bohorodičky:

 „Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel. A vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“. (Homília „Sedembolestná Panna Mária, učeníčka a Matka“, 3. apríla 2020). Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na Slovensku!

Zo srdca vám žehnajú všetci slovenskí otcovia biskupi!

Pastiersky list KBS

Nový rok 2021
 rok sčítania obyvateľstva

 

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021.  Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý:  Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť?  Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch.  Sme  aj veriaci katolíci  a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov.

 Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie,  šťastie a hojné Božie požehnanie.  A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých.

Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti.

O štedrom požehnaní sme počuli v dnešných liturgických čítaniach. Z Knihy Numeri sme čítali,  ako Pán posiela Mojžiša za Áronom a jeho synmi, aby v Božom mene žehnali všetok ľud.

So žalmistom sme volali: „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás!“   A prosili sme „nech nás Pán požehná, a nech si ho ctia všetky končiny zeme“. 

Celá novoročná bohoslužba je našou spoločnou prosbou o požehnanie. Žiadame oň všemohúceho Boha, ktorý je Pán sveta i času. Ale nežiadame ako cudzí, či Bohu neznámi. Práve naopak!  Veď v Liste Galaťanom svätý Pavol zdôrazňuje, že v Ježišovi Kristovi nás Boh prijal za svoje deti:  „Nie si otrok, ale syn!“

Napokon nám svätý Lukáš pripomína Vianoce – teda tú zázračnú chvíľu, keď Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, aby nás vykúpil a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

Toto je najhlbší dôvod sviatočnej radosti dnešného dňa. Vďaka Božej láske sa aj my – skrze Krista narodeného z Panny Márie Bohorodičky –  stávame Božími deťmi! Toto synovstvo a dcérstvo sme prijali ako svätý dar, keď sme boli pokrstení. A tento dar zostáva s nami po celý život aj v tomto novom roku, ktorý začíname modlitbou k nebeskému Otcovi o požehnanie.

My, vaši biskupi, chceme v tomto pastierskom liste pripomenúť dôležitosť duchovného smerovania nás veriacich – i celej spoločnosti –,  aby sme boli počas nastávajúceho roka otvorení tomu potrebnému požehnaniu dobrotivého Pána Boha.

Náš pozitívny vzťah k Bohu, ktorý mnohí ľudia vnímajú ako vzťah k pravej Láske, Pravde, Vernosti a najvyššiemu Dobru, odporúčame postaviť na prvé miesto všetkých našich snažení. Lebo vždy – či si to uvedomujeme alebo nie – sme Božie stvorenia a stále existujeme z Božej milosti (porovnaj  Ján 1, 16;  Skutky 17, 28).

V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční celoštátne elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich rokoch. Je to známa a logisticky náročná udalosť s veľkým dosahom. Sčítanie má podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má podať obraz aj o náboženskej situácii: o tom, koľko je na Slovensku veriacich – katolíkov latinského i gréckeho obradu, evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko je takých, ktorí sa považujú za neveriacich. Otázka náboženskej viery a príslušnosti k cirkvi je dôležitá a vyžaduje si pravidelné spresnenie.

Toto prihlásenie sa ku svojej cirkvi má za úlohu utvoriť čo najvernejší obraz o náboženskom stave obyvateľov Slovenska. Čo naši ľudia slobodne vyznávajú, kam nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst, ktorý dosiaľ nepopreli. Žijeme v slobodnej a demokratickej spoločnosti, a preto môžeme bez obáv vyznávať svoju vieru. Využime to! Už sa nemusíme báť prenasledovania, a krstiť svoje deti nemusíme dávať tajne, ako to bolo v minulosti.

Žijeme v Európe, ktorá vyrástla a dosiaľ čerpá zo židovsko-kresťanského duchovného dedičstva. Kristova Cirkev sa rozprestiera po celom svete (porovnaj Matúš 24, 14; Rimanom 1, 8; Kolosanom  1, 5).  Patria
do nej všetci, ktorí boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa azda od cirkvi vzdialili;  tí ktorí občas pochybujú o viere.  Cirkev
na všetkých týchto pamätá a stále ich pokladá za svojich synov a dcéry. Denne sa za nich modlí, aby vytrvali vo viere, aby niesli svoj kríž a aby nikdy nepopreli svoj krst.

Pevne veríme, že Božia láska je väčšia ako naše srdce (porovnaj Prvý  Jánov 3, 20) a dáva sa svetu
aj pre nich (porovnaj Ján 3, 16).  Nech aj títo pri sčítaní zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení; 
že srdcom patria do svojej cirkvi.

Francúzsko na jeseň minulého roka opätovne zakúsilo vlnu islamského terorizmu. Mnohé krajiny sveta odvtedy viac hľadia na túto ťažko skúšanú krajinu a vyjadrili jej aj úprimnú sústrasť. Pripomeňme si dlhodobý odvážny postoj tejto krajiny, ako ho vyjadruje jej prezident:  „Zoči-voči  fanatizmu si Francúzsko zachová svoje duchovné a hodnotové základy!“.

Vieme, že Francúzsko je sekulárna krajina.  A predsa – jej odhodlanie zachovať si „svoje duchovné 
a hodnotové základy“ je príkladné. O čo viac by sme mali byť odhodlaní my kresťania, keď ide o prihlásenie sa k svojim duchovným hodnotám a ku svojej viere!

Drahí bratia a sestry! Nie je našou úlohou odsudzovať tých, ktorí neveria. My si však buďme vedomí, že kresťanská viera je naše bohatstvo.

Tak ako sa slobodne prihlásime k tomu, že sme muž či žena;  ako sa prihlásime ku svojej národnosti – slovenskej, maďarskej, rómskej a inej – tak sa prihlásme aj k viere svojej cirkvi. 

Nepoprime to, čím sme, bez ohľadu na akékoľvek politické presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť k cirkvi nás ponad tieto rozdiely spája. Nech naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je. A ak niekto popiera  cirkev a Boha, nech sa – na svoju zodpovednosť – podľa toho zariadi. Je to vec jeho svedomia. My máme svedomie veriace.

Slovensko patrí medzi kresťanské národy už tisíc rokov – od čias sv. Cyrila a Metoda. Keď sa vám prihovárame a povzbudzujeme vás, aby sme sa všetci priznali k svojmu krstu, tým sa my biskupi snažíme plniť úlohu nástupcov apoštolov: povzbudzovať a utvrdzovať všetkých vo viere.

Prosíme, bojujme dobrý boj viery (porovnaj Prvý Timotejovi  6, 12). Robme všetko, aby sme aj my raz počuli slová, ktoré čítame v poslednej knihe Nového zákona, v Zjavení apoštola Jána (2, 13):  „Pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa“.

Ježiš všetkým sľubuje: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi“
(Lukáš 12, 8).  Priznajme sa k Ježišovi Kristovi! Samozrejme, v novom roku svoju vieru nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj žime! Buďme verní evanjeliu vo svojich skutkoch. Buďme pre našu krajinu soľou a svetlom. Usilujme sa čo najviac prispievať k spoločnému dobru. Nebojme sa námahy. Naša viera nech nás posilňuje zostať v prvej línii všetkých dobrých zápasov. Nech nás posilňuje, aby sme sa neschovávali
za druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť pre nás, ale čo my – ako Kristovi učeníci – môžeme urobiť
pre všetkých. Kde je lakomstvo, preukážme štedrosť. Kde je nenávisť, prejavme lásku. Kde je hnev, rozsievajme pokoj. „Žehnajte a nepreklínajte“, hovorí Sväté písmo (Rimanom 12, 14).

Keď teda dnes slávnosťou Bohorodičky Panny Márie vstupujeme do nového roka a prosíme o Božie požehnanie, pripomeňme si, že aj my sami máme druhých požehnávať a byť pre nich požehnaním.

Drahí bratia a sestry, začíname nový rok, v ktorom budeme môcť smelo vyznať svoju vieru aj príslušnosť ku svojej Cirkvi. Prihlásme sa k Ježišovi Kristovi a k jeho Matke Panne Márii. Otvorme sa aj týmto spôsobom pre potrebné Božie milosti a požehnanie do celého nasledujúceho roka.

Nech nás v ňom sprevádza materinská starostlivosť a nebeský príhovor Bohorodičky, Panny Márie!

Srdečne vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi!

 

Pastiersky list Diecézneho administrátora Spišskej diecézy

Dar a rodina

Bratia a sestry, prežívame radostný čas Vianoc. Pre kresťanov jeden z najväčších sviatkov. Pre všetkých čas radosti. Aspoň to tak cítime, že by mal byť časom radosti pre všetkých. Je na mieste pýtať sa, čo je dôvodom tejto nevšednej radosti. Darčeky? – Áno, aj darčeky. Ale tie predsa dávame a dostávame aj pri iných príležitostiach. Niet pochýb, že k čaru Vianoc jednoznačne prispieva čaro rodinného spoločenstva. Hovorí sa, že na Vianoce by nikto nemal byť sám. A tu prichádzam k hlavnej myšlienke motivovaný aj názvom knihy sv. pápeža Jána Pavla II. – Dar a tajomstvo. Totiž všetko, čo je dôvodom vianočnej radosti, možno vyjadriť slovami Dar rodina. Boh nám v osobe svojho Syna dáva Dar nad všetky dary a prijíma nás do svojej rodiny. Dieťa v jasliach je živý dar pre nás, pre rodinu Božích detí. Preto apoštol Ján píše vo svojom evanjeliu: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16). Tento Boží dar je vyjadrením Božej lásky. Je pravdivým darom. Učí nás, aby sme sa takýmto živým a pravdivým a hodnotným darom stávali aj my. Darom pre rodinu. Darom pre spoločenstvo. Lebo dar, ktorý sa len tvári ako hodnotný, je po spoznaní opravdivej hodnoty „odsúdený na vyhodenie“. Boh nás obdarúva a zároveň prijíma do svojej rodiny. Osamelosť v nej nemá miesto. V jeho očiach sme všetci vzácni.

V apoštolskej exhortácii Familiaris consortio (1981) nás sv. Ján Pavol II. povzbudzuje: naša doba potrebuje múdrosť (FC 8). Človek je obraz milujúceho Boha, Lásky.  Boh stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz a podobu. Tým, že ho z lásky povolal k životu, zároveň ho aj určil pre lásku a pre život v spoločenstve. Veď, ako veríme, – Boh je spoločenstvom osôb navzájom zjednotených v láske. Preto aj kresťanské zjavenie poznáva dva vlastné spôsoby na realizovanie povolania ľudskej osoby v jej celistvosti k láske: manželstvo a panenstvo. Obe, každé svojim spôsobom, sú verným prejavom najhlbšej pravdy o človeku, pravdy, že človek „je na Boží obraz.“ Totiž láska človeka zahŕňa aj ľudské telo a telo má účasť na duchovnej láske (porov. FC 11).

V manželstve a rodine sa vytvára súhrn medziosobných vzťahov – manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov – ktorými sa každý človek vovádza do „ľudskej rodiny“ i do „Božej rodiny“, ktorou je Cirkev. Rodinná modlitba, ku ktorej vás chcem osobitne povzbudiť, má svoje charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky, rodičov a detí. Prvoradou a nevyhnutnou zložkou výchovy k modlitbe je konkrétny príklad a živé svedectvo rodičov. Taký otec a taká matka, čo sa modlia spolu s deťmi, čím prejavujú svoje kráľovské kňazstvo, zostupujú do hĺbky sŕdc detí, kde zanechávajú stopy, ktoré nedokážu zmazať ani budúce životné udalosti. Počujme slová pápeža Pavla VI., ako povzbudzuje rodičov: „Matky, učíte svoje deti kresťanské modlitby? Pripravujete svoje deti za pomoci kňaza (nie naopak – kňazi za pomoci matiek! – poznámka autora) na sviatosti prvých rokov, na sviatosť zmierenia, na Eucharistiu a birmovanie? Navykáte ich, aby mysleli na trpiaceho Krista, keď ochorejú, aby vzývali o pomoc Pannu Máriu a svätých? Modlíte sa v rodine ruženec? A vy, otcovia, modlíte sa aspoň občas s deťmi a s celým rodinným spoločenstvom?  – Váš príklad, sprevádzaný čestným zmýšľaním i konaním a podporený spoločnou modlitbou, má takú váhu, ako škola pre život, ako zvlášť záslužný bohoslužobný úkon. Takto vnášajte pokoj do svojich domovov: Pokoj tomuto domu! A nezabúdajte, že takto budujete Cirkev!“ (FC 59-60).

Obraciam sa – pokračuje sv. Ján Pavol II. – s chvením a so starostlivosťou na vás, manželia, na vás, otcovia a matky rodín, na vás, mladí chlapci a dievčatá, ktorí ste budúcnosťou a nádejou Cirkvi i sveta a ktorí budete oporou a hybnou silou rodín v treťom tisícročí, na vás, ctihodní a milovaní bratia v biskupskej a kňazskej službe, na vás, drahí rehoľníci a rehoľníčky, na vás, duše zasvätené Bohu, ktorí vydávate manželom svedectvo o najhlbšej pravde lásky k Bohu, na vás, všetci zdravo zmýšľajúci ľudia, ktorí máte z akejkoľvek príčiny obavy o osud rodiny. Budúci osud ľudského rodu závisí od rodiny!

Chcem vyprosiť ochranu svätej Nazaretskej rodiny našim rodinám. Nech vás ochraňuje, obraňuje, osvecuje „spravodlivý muž“ svätý Jozef, neúnavný robotník a jemný strážca jemu zverených osôb, ktorého v nastávajúcom roku budeme osobitne uctievať. Nech Panna Mária tak, ako je Matkou Cirkvi, stane sa aj Matkou každej“ domácej cirkvi“. Nech zmierni trápenia a zotrie slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách. Nech je Kristus Pán, Kráľ našich rodín, prítomný tak ako v Káne, vo všetkých kresťanských domoch a nech tam rozdáva svetlo, radosť, vyrovnanosť a silu.

A teda ak chceme aj naďalej prejavovať vianočnú radosť všetkým, zvlášť našim blízkym, tieto dve slová – dar a rodina – nás môžu motivovať takto: ku darovaným darčekom pribaľme opravdivú sebadarujúcu lásku – ako ste to mnohí urobili v spojení s finančnou zbierkou na spišskú katolícku charitu, za čo Vám z úprimného srdca ďakujem – a stávajme sa hodnotným živým darom pre rodinu či duchovné spoločenstvo, v ktorom žijeme. Takto rozhojníme radosť nielen cez Vianoce. Veď tomuto nás učí Ježiš:

 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! … Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná (Jn 15, 9-11). Amen.

+ Ján Kuboš
Diecézny administrátor Spišskej diecézy

Štatistika za rok 2020

Krsty: 14 (7 chlapcov, 7 dievčat)

Alica Haragošová, Katarína Nováková, Barbara Duľová, Ján Lisoň, Lukáš Dzurik, Dávid Ovčarik, Monika Almáši, Teo Kubík, Viliam Tekeli, Damián Kotlár, Hanka Rožková, Dominika Vancáková, Klára Lörinc, Adela Kuper               
/rok 2019: 24, 11 – 10/

 

Prvé sväté prijímanie: 18 detí.

 

Sviatosť manželstva: 15 párov /9 z našej farnosti/

Ján Lorinc – Lenka Zumriková, Michal Knap – Gabriela Orinčáková, Peter Bašta – Jana Tomečková, Maroš Lepeták – Jana Dzurillová, Jozef Krempaský – Lenka Balogová, Jozef Jendruch – Slavena Guľvášová, Michal Staňa – Barbora Soveľová, Kamil Gajan – Petronela Kandrová, Patrik Augustín – Renáta Kubašková, Marek Pukluš – Denisa Faračová, Daniel Kočiš – Monika Ondrišová, Štefan Beck – Patrícia Mihaľáková, Marek Horňák – Martina Repčáková, Dominik Jurečko – Mária Kožárová, Martin Bednár – Zuzana Mišagová                    
/rok 2019: 21/

 

Pohreby: 22

Terézia Knižková r. Záhradníková (81. rok života), Štefan Gonda (80.), Mária Kotlárová (84.), Anna Tarajčáková r. Gallovičová (84.), Magdaléna Olejárová r. Cenká (80.), Jozef Kopper (75.), Milan Šelleng (69.), Pavel Kupper (79.), Anton Pecha (80.), Oľga Sedláková r. Hasajová (83.),                   Štefan Olej (86.), Ján Kohút (59.), Pavol Baran (55.), Imrich Ledecký (75.), Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup (68.), Magdaléna Juríková r. Forgáčová (67.), Mária Kolárska r. Gallovičová (72.), Štefan Brindza (90.), Milan Plavec (62.), Veronika Neuvirthová r. Galová (76.), Ondrej Gaduš (71.), Alžbeta Nemešová r. Smiková (60.)
/rok 2019: 24/

Pastiersky list Veľká noc 2020

Drahí bratia a sestry, dávame Vám možnosť prečítať si Pastiersky list diecézneho otca biskupa Mons. Štefana Sečku z príležitosti Veľkonočných sviatkov.

Pastiersky list nájdete TU!

Mimoriadny farský list

Milí farníci, nachádzame sa vo veľmi mimoriadnej situácii a chceme byť aspoň takouto formou s Vami. Ponúkame Vám farský list, ktorý nájdete TU.

 

Štatistika za rok 2019

Krsty: 24 (14 chlapcov, 10 dievčat)

Jaroslav Gurguľ, Filip Dzurilla, Vivien Štieberová, Katarína Duchová, Jakub Rovňák, Martin Ovčarik, Benedikt Kočalka, Mária Bilá, Jakub Joachim Ledecký, Tomáš Filip, Gréta Mária Glevická, Adam Baran, Michaela Považanová, Kristína Ancinová, Lyana Emília Baranová, Oliver Sroka, Matúš Kočiš, Stela Mária Potočná, Estera Pokutová, Zoe Parobečková, Michal Kohút, Richard Fábian, Samuel Rázga, Šimon Baran               

/rok 2018: 19, 11 – 8/

Prvé sväté prijímanie: 21

Sviatosť birmovania: 39

Sviatosť manželstva: 21 /9 z našej farnosti/

Vojtech Knapek – Dominika Vecková, Tomáš Jacko – Michaela Tuschlová, Šimon Iľaš – Nikola Süčová, Martin Francisty – Barbora Králiková, Matúš Šenšel – Júlia Bujňáková, Jaroslav Gurguľ – Katarína Sipková, Pavol Danko – Ivana Martinková, Dávid Kovalčík – Katarína Kukoľová, Philip Paul Hartig-Franc – Jessica Maria Jendruch, Ladislav Platko – Jana Pirháčová, Dušan Nízl – Alena Doláková, Tomáš Filip – Petra Korabská, Štefan Šimčík – Eva Molčanová, Peter Vancák – Lucia Kočišová, Dalibor Čikovský – Adela Vencelová, Dominik Rusňák – Klaudia Horváthová, Róbert Suchý – Martina Muchová, Matej Šefčík – Klaudia Orlovská, Matúš Mihaľák – Patrícia Šefčíková, Lukáš Mucha – Zuzana Vaľková, Anton Bodnár – Miroslava Slezáková                               

/rok 2018: 17/

Pohreby: 24

Alžbeta Filipová r. Šišková (83. rok života), Peter Salanci (56.), Mária Krajčová r. Koperová (74.), Margita Jarošová r. Puchalová (80.), Mária Ondrejčáková r. Mišagová (92.), Ľubomír Hužvár (53.), Pavel Sokolský (58.), Peter Lazor (67.), Ján Ivančo (76.), Emília Kočišová r. Juríková (71.), Ján Maček (72.), Ján Matvej (64.), Veronika Fecková, r. Hockicková (83.), Ján Forgáč (92.),               Jana Chovancová r. Pavličková (41.), Štefan Voško (85.), Anna Mišagová r. Chlebová (90.), Katarína Blašková r. Machajová (83.), Mária Milučká r. Piatnicová (93.), Mária Smiková r. Furmanová (84.), Helena Vrbiniaková r. Michlíková (85.), Mária Šariská r. Cisková (38.),  Anna Ledecká r. Dolná (78.), Ján Korchňák (79.)

/rok 2018: 25/

Rande pre manželov 2020

Farnosť Spišská Kapitula pozýva manželské páry v každom veku na: „Rande pre manželov.“

Pre viac informácii kliknite TU!

Rande pre manželov

Farnosť Spišská Kapitula pozýva všetky manželské páry na RANDE PRE MANŽELOV, ktoré sa uskutoční 24. februára 2019. Viac informácii nájdete na plagáte:

 

(pre zväčšenie klikni na obrázok)

Liturgický kalendár